Õiguslik avaldus

Privaatsus ja õiguslik osa


PALUN LUGEGE ENNE VEEBILEHE KÜLASTAMIST VÕI KASUTAMIST LÄBI KOGU ÕIGUSLIK AVALDUS JA PRIVAATSUSPOLIITIKA.


Sissejuhatus

Kõik nimed, logod ja kaubamärgid on SCA Groupi, selle tütarettevõtete, seotud ettevõtete, litsentsiandjate või ühisettevõtte partnerite omand © 2008 SCA Group. Kõik õigused kaitstud. Selle lehe külastamine ja sellel olev teabe kasutamine toimub tingimustel, mis on toodud meie õiguslikus avalduses, privaatsuspoliitikas ja eetikapoliitikas. Meie eesmärk on, et kõik inimesed, kelle isikuandmeid SCA-s töödeldakse, tunneksid, et nende privaatsust austatakse ning et me anname endast parima, et kaitsta isikuandmeid, mis meile on esitatud. Privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada teid sellest, millist teavet me kogume ja milleks seda kasutatakse.
Meie eesmärk on, et kõik inimesed, kelle isikuandmeid SCA-s töödeldakse, tunneksid, et nende privaatsust austatakse ning et me anname endast parima, et kaitsta isikuandmeid, mis on meile esitatud. Selle privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada teid sellest, millist teavet me kogume ja milleks seda kasutatakse.
 
Me oleme SCA HYGIENE PRODUCTS, OÜ
Meistri 10
13517, Tallinn
Tel: +372 6711500

Õiguslik avaldus

Sellel veebilehel (edaspidi „veebileht”) olevaid materjale pakub SCA Hygiene Products („SCA”) teenusena oma klientidele ning neid võib kasutada ainult informatiivsetel ja mittekaubanduslikel eesmärkidel. Üksikuid koopiaid võib alla laadida vastavalt allpool esitatud sätetele.

Veebilehelt mistahes materjale alla laadides nõustute nende tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, siis ärge kasutage veebilehte ega laadige sellelt alla materjale.

Kaubamärgi omandiõigus ja kasutamine

Kõik nimed, logod ja kaubamärgid on SCA Groupi, selle tütarettevõtete, seotud ettevõtete, litsentsiandjate või ühisettevõtte partnerite omand © 2008 SCA Group. Kõik õigused kaitstud. SCA kaubamärke ja brändinimetusi võib kasutada ainult vastavalt sellele õiguslikule avaldusele või SCA eelneva loaga.

Intellektuaalomandi õigused ja piiratud kasutus

Kogu veebilehe sisu, näiteks tekstid, illustratsioonid, logod, nupuikoonid, pildid, audioklipid ja tarkvara, kuuluvad SCA-le või selle sisu tarnijatele ning neid kaitsevad Rootsi ning rahvusvahelised autorikaitse seadused. Veebilehel olevate materjalide volitamata kasutamine või levitamine võib rikkuda autoriõigusi, kaubamärgi õigusi ja/või muid seadusi ning toob kaasa nii tsiviil- kui ka kriminaalkaristused.

Veebilehte ega selle mingit osa ei tohi reprodutseerida, paljundada, kopeerida, müüa, edasi müüa ega muud moodi kasutada mistahes kaubanduslikul eesmärgil, mida SCA ei ole selgesõnaliselt lubanud. SCA veebilehtedel olevast teabest on lubatud alla laadida üks eksemplar isiklikuks, mittekaubanduslikuks ja asutusesiseseks kasutamiseks ainult ühte arvutisse, kui SCA ei ole andnud kirjalikku luba muuks.

Teavet ei tohi mistahes kaubanduslikel eesmärkidel ei muuta, kasutada ega edastada ning samuti ei tohi teabelt eemaldada autoriõiguse või muid omandiõiguse märkeid. Nõustute tõkestama materjalide mistahes volitamata kopeerimist ja tagama, et vajaduse korral järgivad neid piiranguid kõik teie organisatsiooni töötajad.

SCA ei anna mingit otsest või kaudset õigust ühegi patendi, autoriõiguse, kaubamärgi või ärisaladuse alase teabe alusel. SCA nimede, logode ja kaubamärkide kasutamiseks SCA toodete reklaamimiseks ja propageerimiseks on vaja SCA eelnevat nõuolekut.

Garantiidest lahti ütlemine

Siinkohal toodud teave on antud olemasolevas seisus ilma mingi otsese või kaudse garantiita, sealhulgas müüdavuse, intellektuaalse omandi mitterikkumine või eesmärgipärasuse garantiid. Juhul kui SCA lingib kolmanda osapoole veebilehele, siis toimub selline linkimine ainult kasutaja mugavuse huvides ning SCA ei võta endale mingit vastutust antud veebilehel oleva sisu või teabe korrektsuse eest ning samuti ei vastuta SCA selliste kolmandate osapoolte veebilehtede privaatsustavade eest.

Ühelgi juhul ei vastuta SCA mingite kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kahjude eest, mis on seotud saamata jäänud kasumiga, ärikatkestusega või teabe kaoga, mis tuleneb teabe kasutamisest või kasutamise võimatusest isegi juhul kui SCA-d on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

SCA ei garanteeri ka teabe, tekstide, illustratsioonide, linkide või muu teabes oleva täpsust ega täielikkust. SCA võib sisus või selles kirjeldatud toodetes teha muudatusi igal ajal ja ilma ette teatamata. SCA ei võta endale kohustust värskendada veebilehele kantud teavet või muid materjale.

Kasutaja esildised

Mistahes materjale, teavet või muid kommunikatsioone, mida sellele lehele edastate või postitate, peetakse mittekonfidentsiaalseks, mitte ainuõiguslikeks, kasutustasuta, tühistamatuks, täielikult all-litsentseeritavaks ja mittevaraliseks („kommunikatsioon”). SCA-l ei ole kommunikatsiooniga seotud kohustusi.

Nõustute veebilehele mitte sisenema ega seda kasutama viisil, mis võiks SCA mistahes arvutisüsteeme või võrke kahjustada või üle koormata, või kasutama veebilehte või sellel või selle läbi esitatud teavet eesmärgil, mis on ebaseaduslik või nende tingimustega keelatud.

SCA võib kommunikatsioone vabalt avaldada, kopeerida, levitada, lisada ja/või muul viisil kasutada koos kõigi andmete, piltide, helide, tekstide ja muu selles sisalduvaga mistahes kaubanduslikel või mittekaubanduslikel eesmärkidel.

Juhul kui esitate veebilehele või muul viisil SCA-le isikuandmeid, nõustute, et SCA kasutab selliseid andmeid teie teabe hindamiseks või SCA toodete ja teenuste turustamiseks, sealhulgas õigus edastada andmeid kolmandatele riikidele ja postitada teavet internetti. SCA vastutab Rootsi seaduste järgi sellise isikuandmete töötlemise eest ning valede andmete või muude isikuandmetega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta SCA-ga.

Muu

SCA võib neid tingimusi igal ajal selle postituse uuendamise käigus muuta.

SCA jätab vastavalt oma äranägemisele endale õiguse (1) muuta seda õiguslikku väidet; (2) pidevalt jälgida ja eemaldada postitusi; ja/või (3) katkestada veebilehe kättesaadavuse igal ajal ilma ette teatamata. Kui mõni õigusliku väite tingimus või säte osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või mistahes põhjusel jõustamatuks, siis ei mõjuta või kahjusta see mingil viisil ülejäänud tingimuste ja sätete kehtivust ja rakendatavust.

 

Privaatsuspoliitika

(„Essity“ või „meie“ või „me“) suhtume andmete puutumatusesse tõsiselt. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Essity kui vastutav töötleja andmekaitse üldmääruse (edaspidi GDPR – General Data Protection Regulation) ja eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määruse (edaspidi e-privaatsuse määrus) kogub ja töötleb kasutajate isikuandmeid ja muud informatsiooni.

1. Isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid


Metaandmed

Võite kasutada veebilehte või rakendust, esitamata oma isikuandmeid. Sellisel juhul kogub Essity ainult järgmisi teie kasutusest tulenevaid metaandmeid:

Viitelehekülg, juurdepääsu andmed ja aeg, edastatud andmete maht, edastamise staatus, veebilehitseja tüüp, IP-aadress, operatsioonisüsteem ja liides, veebilehitseja tarkvara keel ja versioon.

Teie IP-aadressi kasutatakse selleks, et võimaldada teile juurdepääs meie veebilehele või rakendusele. Kui IP-aadress ei ole enam sel eesmärgil vajalik, lühendame teie IP-aadressi, eemaldades teie IP-aadressi viimase okteti. Metaandmeid, sealhulgas lühendatud IP-aadressi kasutatakse meie veebilehe või rakenduse kvaliteedi ja teenuste parandamiseks, analüüsides meie kasutajate kasutamiskäitumist.

Konto

Kui loote meie veebilehel või rakenduses konto, võidakse teil paluda esitada oma isikuandmed, näiteks: nimi, postiaadress, e-posti aadress, valitud salasõna, telefoninumber, pangakonto andmed, krediitkaardi andmed, arve ja saadetiste edastamise aadress, huvi teatud toodete/teenuste vastu (vabatahtlik), soov saada turunduse e-kirju (vabatahtlik). Essity töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga pakkuda teile konto funktsioone, edastada teile turundusmaterjale ulatuses, mis on lubatud kohalduvas seaduses, ning analüüsida teie huvisid turunduse eesmärkidel.

Tootetellimused

Kui tellite toote meie veebilehe või rakenduse kaudu, kogub ja töötleb Essity teie kohta järgmisi isikuandmeid: teie konto andmed, toote tüüp ja kogus, ostuhind, tellimise kuupäev, tellimuse staatus, toote tagastamised, klienditeeninduse taotlused. Essity töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga täita lepingulist suhet ja tootetellimust, osutada klienditeenindust, täita seadusest tulenevaid kohustusi, kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ja pakkuda soovidele vastavat turundust.

Loosimised:

Kui osalete loosimises, kogub ja töötleb Essity teie kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, postiaadress, e-posti aadress, osalemise kuupäev, võitjaks valimine, auhind, vastus viktoriinile. Essity töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga korraldada loosimine, teavitada võitjat, toimetada auhind võitjani, korraldada sündmus ja turundada.

Terviseandmed:

Kui tellite mõningaid tooteid, võib Essity koguda ja töödelda informatsiooni ka teieterviseseisundi kohta tootetellimuses viidatud viisil. Terviseandmed on tundlikud andmed GDPR-i tähenduses ning Essity võtab kõik vajalikud meetmed, et kaitsta selliseid tundlikke andmeid seaduse nõuete kohaselt. Teie nõusoleku alusel kogub ja töötleb Essity teie terviseandmeid ainult eesmärgiga täita lepingulist suhet ning tootetellimust, osutada klienditoe teenuseid, täita seadusest tulenevaid kohustusi, kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ja pakkuda soovidele vastavat turundust.

2. Kolmandad isikud


Edastamine teenuse osutajatele

Essity võib kaasata väliseid teenuseosutajaid, kes tegutsevad Essity andmete töötlejana, et osutada Essity’le teatud teenuseid, näiteks veebilehe teenuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda.

Nõuame, et need välised teenuseosutajad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus.

Teised vastuvõtjad

Essity võib edastada – kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega – isikuandmeid õiguskaitseasutustele, valitsusasutustele, õigusnõunikele, välistele nõunikele või äripartneritele. Ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega.

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Isikuandmed, mida me teie kohta kogume või saame, võidakse edastada vastuvõtjatele ja neid võidakse töödelda vastuvõtjate poolt, kes asuvad kas Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või väljaspool seda. Nende hulgas on veebilehel http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international- transfers/adequacy/index_en.htm loetelus nimetatud riigid, mis tagavad andmekaitse piisava taseme Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Vastuvõtjad USAs on osaliselt sertifitseeritud EL-USA Pricacy Shield raamistiku alusel ning seega tunnustatakse, et nad tagavad andmekaitse piisava taseme Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Muud vastuvõtjad võivad asuda teistes riikides, mis ei taga andmekaitse piisavat taset Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Essity võtab kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et edastamised väljapoole EMP-d on nõuetekohaselt kaitstud kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt. Seoses edastamisega riikidesse, mis ei taga piisavat andmekaitse taset, tugineb edastamine asjakohastele kaitsemeetmetele, näiteks Euroopa Komisjoni või järelevalveameti vastuvõetud isikuandmete kaitse standardklauslid, kinnitatud tegevusjuhend koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega või kinnitatud sertifitseerimise mehhanismid koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega. Võite küsida koopiat nendest asjakohastest kaitsemeetmetest, võttes meiega ühendust punktis 7 („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.

3. Töötlemise õiguslikud alused


Võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel õiguslikel alustel:

 • olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
 • töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pool te olete või võtmaks teie soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist;
 • töötlemine on vajalik, et täita meile kohalduvaid õiguslikke kohustusi;
 • töötlemine on vajalik, et kaitsta teie või mõne teise füüsilise isiku elulisi huvisid;
 • töötlemine on vajalik avalikkuse huvides täidetava ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud meile ülesandeks;
 • töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õiguslikes huvides, välja arvatud juhul, kus nende huvide suhtes on ülimuslikud teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige, kui olete laps;
 • muud kohalduvad andmete töötlemise õiguslikud alused, eelkõige liikmesriikide õiguse sätted.

Võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
 • töötlemine on vajalik Essity või andmesubjekti kohustuste täitmiseks ja konkreetsete õiguste teostamiseks tööhõive ja sotsiaalkaitse ja sotsiaalkaitseõiguse valdkondades.
 • töötlemine on seotud isikuandmetega, mille andmesubjekt tegi avalikuks;
 • töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid või millal iganes kohtud tegutsevad oma kohtusüsteemi raames;

Teie isikuandmete esitamine on vajalik seadusest või lepingust tulenevate kohustuste kohaselt või vajalik meiega lepingu sõlmimiseks või meilt soovitud teenuste/toodete saamiseks või lihtsalt teie jaoks vabatahtlik.

Isikuandmete esitamata jätmine võib tuua teile kaasa ebasoodsad tingimused, näiteks ei ole teil võimalik saada teatud tooteid ja teenuseid. Välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti, ei too aga teie isikuandmete esitamine teile kaasa õiguslikke tagajärgi.

4. Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi teostada?

Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Lisaks võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil, kandmata ühtegi muud kulu peale edastamise kulude kooskõlas põhitariifidega.

Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus (i) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, (ii) taotleda oma isikuandmete parandamist, (iii) taotleda oma isikuandmete kustutamist, (iv) taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut, (v) taotleda andmete kaasaskantavust, (vi) avaldada vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele (sealhulgas vastuseisu oma profileerimisele) ning (vii) avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).

Oma õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust punktis 7 („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.

Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

5. Küpsised ja muud jälgimise tehnoloogiad

Antud veebileht või rakendus kasutab küpsiseid. Täiendavat informatsiooni leiate meie küpsisepoliitikast (lisage küpsisepoliitika link).

6. Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste ja toodete osutamiseks. Kui meievaheline suhe on lõppenud, kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Võime säilitada teie kontaktandmeid ja huvi meie toodete ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui Essity’l on lubatud saata teile turundusmaterjale. Lisaks võib meil olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid teie isikuandmeid 10 aastat pärast vastavat maksustamise aastat. Võime teie isikuandmeid säilitada ka pärast lepingulise suhte lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. Ulatuses, milles see on võimalik, piirame pärast lepingulise suhte lõppu teie isikuandmete töötlemist selliste piiratud eesmärkidega.

7. Võtke meiega ühendust

Kui teil on privaatsuspoliitikaga seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun ühendust:

[lisage Essity kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber)].

Meie andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised: [lisage Essity andmekaitseametniku kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber)].

Muudel juhtudel on meie EL esindaja kontaktandmed järgmised: [lisage Essity EL esindaja kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber)].

Toodete väljapanekuruum

Mis on mis?

On olemas palju erinevaid tooteid ning nendega seotud mõistetest võib vahel olla päris keeruline aru saada. Samuti ka sellest, milliseid tooteid millal kasutada? Lühike vastus on: kõik sõltub vanusest, vooluse hulgast, olukorrast ning sellest, millises menstruatsioonitsükli etapis oled. Siin on toodud juhised, mis võivad sind aidata parima hügieenilise kaitse otsimisel.

Küsimused ja vastused meie toodete kohta

Hügieeniline kaitse ei ole tegelikult keeruline ning kui selle põhimõttest juba kord aru saad ning tead, millised tooted on sinu jaoks õiged, siis on see lihtsamast lihtsam. Oleme siia kogunud korduma kippuvad küsimused meie erinevate toodete kohta.

 
 
 
 
 

Did you forget your password?!

No worries! Just submit your username or e-mail address and we'll send you your details.

Error, you must fill in username
Error, entered e-mail or username doesn't exist
New password is sent
 
 
 
 
 
 
Wait

Subscribe to our newsletter

Our newsletter is a great way of keeping track of updates on the site, offers, events and much more. Simply submit your e-mail and you'll never miss out on anything. Libresse-related!

The entered email is already on the newsletter list.
Your e-mail is now registered to our newsletter!
Invalid email address
Required field

Unsubscribe

 
 
 
 
 
 
Wait

Unsubscribe to our newsletter

Was it something we said or did? Please contact us, so we can make it up to you. We're gonna miss you! Oh well, you can always sign-up again if you change your mind.

Error. Have you entered the correct e-mail?
You are now unsubscribed!
Invalid email address
Required field
 
 
 
 
 

Hi! Your browser is kind of old!

Update to any of these new versions.

1.5
6.0
2.0
2.0
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Chrome
 
 
 
 
 

Thanks for your question!

We receive many questions to our expert. The expert will only answer questions not answered before.

 
 
 
 
 
 

Delete account

Your Libresse account is removed